Aspectes fiscals de la Llei de reforma del treballador autònom

A partir del 2018 canvien alguns aspectes sobre la deducció d’algunes despeses en l’IRPF:

Utilització parcial de l’habitatge habitual per l’activitat econòmica.

Les despeses de subministres d’ús mixt (aigua, electricitat, gas, etc.) seran deduïbles si s’ha informat a hisenda (model 037 o 036) de que hi l’activitat es desenvolupa a casa, i amb el càlcul següent: el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció utilitzada a l’habitatge habitual respecte a la superfície total.

Per exemple:

Despeses de subministres (350 €)                              Superfície total: 80 m2

Superfície utilitzada en l’activitat: 20 m2

El càlcul seria:

Proporció utilitzat: 20 m2 / 80 m2 = 25%                  Límit percentatge: 25% * 30% = 7,5 %

Import deduïble: 7,5% * 350 € = 26,25 €.

Despeses de manutenció (restauració) incorreguts en el desenvolupament de l’activitat econòmica.

Per poder ser deduïbles:

Han d’haver estat incorreguts en l’exercici de l’activitat econòmica.

El pagament ha de ser pagat de manera electrònica (targeta, transferència i similars. NO efectiu)

Tenir la factura complerta (no tiket)

No superar els límits legals: actualment 26,67 € / dia en territori nacional i 48,08 € / dia a l’estranger.

Primes d’assegurances de malaltia.

Es permet deduir les primes d’assegurances de malaltia (mútues privades) pagades per l’empresari per la seva pròpia cobertura i del cònjuge, i fills que convisquin menors de 25 anys, amb  un màxim anual de 500 € per cada membre de la unitat familiar.

El límit és de 1.500 € en cas de que siguin discapacitats